Saturday, 15/08/2020 - 18:15|
Trường mầm non La Hiên ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 1/5

Quyết dịnh công khai thu chi ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp năm 2019

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 57/QĐ-MN

La Hiên, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán các khoản thu – chi

do nhân dân đóng góp năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ biên bản họp quyết toán các khoản thu – chi do nhân dân đóng góp năm học 2018 – 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán các khoản thu – chi do nhân dân đóng góp năm học 2018 – 2019 của trường mầm non La Hiên (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

  

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:13/QĐ-MN

La Hiên, ngày 14 tháng 1 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 06/QĐ-PGDĐT ngày 8 tháng 01 năm 2019, Quyết định về việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 25/QĐ-MN

La Hiên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh phí khoán định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 37/QĐ-PGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí khoán định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh phí khoán định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 37/QĐ-MN

La Hiên, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP

từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 67/QĐ-PGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Chu Thị Phương

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 50/QĐ-MN

La Hiên, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 107/QĐ-PGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh phí để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 69/QĐ-MN

La Hiên, ngày 7 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định Số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ

từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 115/QĐ-PGDĐT ngày 5 tháng 6 năm 2019 về việc phân bổ dự toán kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ dự toán kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Chu Thị Phương

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 74/QĐ-MN

La Hiên, ngày 25 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh phí

phần mềm quản lý tài sản

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 118/QĐ-PGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí phần mềm quản lý tài sản;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh phí phần mềm quản lý tài sản của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 83/QĐ-MN

La Hiên, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh phí hỗ trợ cán bộ, viên chức đi học lý luận chính trị, phân bổ kinh phí khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua trong ngành giáo dục năm học 2018 – 2019 và bổ sung kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 165/QĐ-PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cán bộ, viên chức đi học lý luận, chính trị;

Căn cứ Quyết định số: 166/QĐ-PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua trong ngành giáo dục năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số: 167/QĐ-PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc bổ sung kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cán bộ, viên chức đi học lý luận, chính trị, phân bổ kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua trong ngành giáo dục năm học 2018-2019 và bổ sung kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 97/QĐ-MN

La Hiên, ngày 4 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP từ tháng 09 đến tháng 12 năm 2019 và kinh phí bổ sung khoán định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 205/QĐ-PGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định 06/2018/NĐ-Cp từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số: 207/QĐ-PGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí bổ sung khoán định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và kinh phí bổ sung khoán định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 113/QĐ-MN

La Hiên, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán phân bổ kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, kinh phí để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 225/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc phân bổ dự toán kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số: 226/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc phân bổ kinh phí để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 09 đến tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số: 228/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh giảm chi dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc phân bổ kinh cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, kinh phí để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 118/QĐ-MN

La Hiên, ngày 9 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán giao kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 237/QĐ-PGDĐT ngày 5 tháng 12 năm 2019 về việc giao kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc giao kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/QĐ-MN

La Hiên, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán giao kinh phí bổ sung trang thiết bị trường bán trú và trường xây dựng chuẩn Quốc gia

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 258/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc giao kinh phí bổ sung trang thiết bị trường bán trú và trường xây dựng chuẩn Quốc gia;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc giao kinh phí bổ sung trang thiết bị trường bán trú và trường xây dựng chuẩn Quốc gia của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 08/QĐ-MN

La Hiên, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu hồi kinh phí định mức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số: 263/QĐ-PGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc thu hồi kinh phí khoán định mức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non năm 2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán về việc thu hồi kinh phí khoán định mức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 42/QĐ-MN

La Hiên, ngày 8 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện chi ngân sách quý I năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào số liệu đối chiếu quý I/2019 tại Kho bạc nhà nước Võ Nhai;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu chi ngân sách quý I năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 79/QĐ-MN

La Hiên, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện chi ngân sách quý II năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào số liệu đối chiếu quý II/2019 tại Kho bạc nhà nước Võ Nhai;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu chi ngân sách quý II năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 80/QĐ-MN

La Hiên, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện chi ngân sách

6 tháng đầu năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào số liệu đối chiếu quý II/2019 tại Kho bạc nhà nước Võ Nhai;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 09/QĐ-MN

La Hiên, ngày 6 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện chi ngân sách quý IV năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào số liệu đối chiếu quý IV/2019 tại Kho bạc nhà nước Võ Nhai;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu chi ngân sách quý IV năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 24/QĐ-MN

La Hiên, ngày 7 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện chi ngân sách năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào số liệu đối chiếu năm 2019 tại Kho bạc nhà nước Võ Nhai;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu chi ngân sách năm 2019 của trường mầm non La Hiên (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LA HIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 79/QĐ-MN

La Hiên, ngày 9 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai các khoản thu – chi

do nhân dân đóng góp năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ kế hoạch Thu - chi các khoản trong nhà trường năm học 2019 – 2020;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường mầm non La Hiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số dự toán các khoản thu – chi do nhân dân đóng góp năm học 2019 – 2020 của trường mầm non La Hiên (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, thủ quỹ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lưu :VT, HSKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Chu Thị Phương

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 150
Năm 2020 : 8.132